Відділ якості медичної допомоги та експертизи тимчасової непрацездатності

Впровадження системи управління якістю в Київській міській клінічній лікарні №1


у відповідності до ДСТУ ISO 9001:2009

 

Система управління якістю (СУЯ) в КМКЛ №1 впроваджена в 2014р.
КМКЛ №1 пройшла сертифікацію у 2014р., проведені зовнішні наглядові аудити системи управління якістю у 2015 та 2016 рр. та діагностичний аудит щодо відповідності ДСТУ ISO 9001:2015, що підтверджено Сертифікатом якості.
Функціонування системи управління якістю контролюється шляхом проведення регулярних внутрішніх перевірок (аудитів), експертиз якості лікування. Ефективність СУЯ оцінюється на підставі аналізу результатів внутрішніх аудитів та експертиз якості лікування.

За безпосередньої участі відділу в цьому напрямку здійснено наступний об’єм роботи:

 1. Закуплено офіційну версію Державного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Вимоги».
 2. Розроблено Настанову з якості в КМКЛ №1
 3. Здійснюється управління документацією СУЯ.
 4. Сформульована Політика в сфері якості, яка відповідає поставленим цілям лікарні в сфері якості – 1.
 5. Цілі в сфері якості є вимірними та узгоджені з Політикою.
 6. В КМКЛ №1 призначений представник керівництва (головного лікаря) з якості. На нього покладено відповідальність та надані повноваження.
 7. З боку керівництва (головного лікаря) здійснюється аналіз ефективності СУЯ.
 8. З боку керівництва лікарні оформляються протоколи аналізу СУЯ (протоколи апаратних нарад).
 9. Лікарня забезпечує наявність ресурсів та приміщень необхідних для впровадження і функціонування СУЯ.
 10. Лікарня забезпечена компетентним медичним персоналом для надання якісної кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги (за результатами внутрішніх аудитів).
 11. Постійно здійснюється необхідне навчання та підготовка лікарів та медичних сестер на курсах, з’їздах, конференціях, проводиться атестація медичних працівників (дані внутрішнього аудиту).
 12. У відділі кадрів реєструються дані стосовно освіти, професійної підготовки, кваліфікації та досвіду лікарів та медичних сестер, а також узгоджений графік відвідування курсів тематичного удосконалення та передатестаційної підготовки.
 13. Після реорганізації КМКЛ №1, яка відбулася на початку 2016 року, в закладі визначено та наявне виробниче середовище, необхідне для досягнення відповідності вимогам до якісних медичних послуг та діагностично-лікувального процесу та управління ними (це будівлі, діагностична апаратура, транспорт та інш.) - за даними внутрішнього аудиту.
 14. В лікарні визначені-розроблені діагностично-лікувальні процеси необхідні для надання якісних медичних послуг. Здійснюється управління локальними протоколами згідно вимог СУЯ. Розроблено локальний формуляр лікарських засобів та здійснюється управління формуляром згідно вимог СУЯ. Таким чином пацієнтам лікарні гарантована безпечна, ефективна та економічно обґрунтована медична допомога.
 15. В лікарні здійснюється управління засобами моніторингу та вимірювальної техніки, лабораторної, рентгенівської, фізіотерапевтичної технік, що необхідні та застосовуються для доведення відповідності медичних послуг та діагностично-лікувального процесу встановленим (локальними протоколами) вимогам.
 16. В лікарні розроблена процедура планування та проведення внутрішніх аудитів. Є програма та план аудиту, навчені групи аудиторів, затверджено Положення про внутрішній аудит. Протягом року аудитори перевіряють 46 підрозділів закладу. Проведено 12 засідань груп з внутрішнього аудиту. Розроблено номенклатуру справ для підрозділів закладу, на яку йде посилання під час процедури внутрішнього аудиту.
 17. В лікарні проводяться внутрішні аудити у заплановані терміни, згідно плану аудиту. За розпорядженням керівництва КМКЛ №1 проведено позапланові аудити. Вся інформація, зібрана під час внутрішніх аудитів, доводиться до керівництва закладу і відображена у протоколах невідповідності та в звітах про внутрішній аудит для своєчасного запровадження корегуючи заходів.
 18. В лікарні визначені діагностично-лікувальні процеси та медичні послуги, всі вони відображені в наявних локальних протоколах, які забезпечуються моніторингом та експертизою керівництвом та співробітниками відділу якості.
 19. В лікарні прийнятий та наявний порядок дій з управління невідповідними медичними послугами та лікувальними процесами, а саме: ранкові лікарські конференції, ЛКК, засідання летальної комісії, паталогоанатомічні конференції, Медичні та апаратні Ради, на що є протоколи цих дій.
 20. Керівництвом лікарні визначені та аналізуються дані про результативність СУЯ.
 21. Прийняті процедури, які забезпечують здійснення коригувальних дій, а саме: щорічне поновлення (перегляд) локальних протоколів та локального формуляру лікарських засобів. Також постійно розробляються нові локальні протоколи на нозології, що рідко зустрічаються, а також на нозології, лікування яких впроваджується, щорічно оновлюється формуляр лікарських засобів.
 22. Проводиться експертна оцінка якості лікування завідувачами клінічних підрозділів на основі даних медичних карт виписаних пацієнтів. Інформація підсумовується відділом якості і доповідається керівництву закладу щомісячно.
 23. За ініціативою головного лікаря Іванька О.В. в лікарні проводиться анкетування пацієнтів, що готуються до виписки, стосовно задоволеності рівнем медичної допомоги, наданої їм в КМКЛ №1. Дані сумуються. Відділ якості щоквартально доповідає керівництву про структуру відгуків пацієнтів, їх зауваження, пропозиції. Все це враховується під час складання планів з оптимізації лікувально-діагностичного процесу в закладі.

Жовтень 2015р.
Курси ТУ ISO на кафедрі менеджменту охорони здоров’я
НМУ ім. О.О. Богомольця

 

 

   

 

 

Лікарняний банк крові

Травматологічний пункт

Патологоанатомічне відділення

Відділ аптекарського забезпечення

Загальний відділ

Інфо для ДОЗ